Wywiad z Rzecznikiem Prasowym Straży Miejskiej w Poznaniu

Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych w poprzedniej  edycji projektu ,,Nie spalajmy” wynika, że mieszkańców Poznania  nie wiedzą do kogo powinni się zgłosić w sprawie problemu z  sąsiadami, którzy spalając odpady w piecach przydomowych  trują ich i siebie, jakie są kary za ten proceder, czy ktoś może  udowodnić, że sąsiad spala odpady w piecu oraz jakie ma uprawnienia osoba przeprowadzająca kontrolę. W tej edycji projektu nawiązaliśmy współpracę z Strażą Miejską w Poznaniu by razem osiągnąć lepsze rezultaty w dotarciu do szerszego grona mieszkańców zainteresowanych projektem. Dlaczego spalanie odpadów jest zabronione? Gdzie zgłaszać podejrzenie o spalanie odpadów?  Ile zgłoszeń trafia do straży miejskiej? Odpowiedzi na te oraz na inne pytania związane z procederem spalania odpadów w Poznaniu udzielił nam Pana Przemysław Piwecki Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej w Poznaniu.

CPE: Dlaczego spalanie  odpadów jest zabronione?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

Spalanie jest reakcją chemiczną przebiegającą między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem. Człowiek wykorzystuje  to zjawisko w rozmaitych dziedzinach życia –  motoryzacji, lotnictwie, energetyce, hutnictwie i wielu innych. Bez spalania paliwa nasze mieszkania byłyby zimne a co za tym idzie, życie stałoby się co najmniej skomplikowane. Ujemną stroną procesu spalania jest zanieczyszczenie środowiska związkami chemicznymi, które przedostają się do atmosfery wraz z dymem, bo w przyrodzie nic nie ginie bez śladu.  Gaz ziemny, olej opałowy, drewno czy węgiel kamienny są najczęściej stosowanym legalnym opałem. Najwięcej zanieczyszczeń uwalnia się przy spalaniu węgla kamiennego i produktów pochodnych, a są to między innymi tlenki węgla, siarki i azotu. Jednak ilość i rodzaj emitowanych zanieczyszczeń  a zwłaszcza ich toksyczność zdecydowanie zwiększa się przy spalaniu różnego rodzaju odpadów. Przykładem są jedne z najsilniejszych trucizn poznanych przez człowieka, które powstają w procesie spalania produktów zawierających PCV albo gumę z opon, a są to  dioksyny i furany.   Substancje te uwalniane są do atmosfery wraz z dymem i powracają do gleby w postaci pyłów czy opadów atmosferycznych, aż w końcu stają się składnikiem produktów żywnościowych.

CPE: Jakie konsekwencje prawne może spotkać osobę podejrzaną o proceder spalania odpadów?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

W takich przypadkach strażnik ma do dyspozycji cały wachlarz środków zmierzających do przywrócenia porządku czyli do zaprzestania spalania odpadów. Od pouczenia osoby spalającej, poprzez mandat do 500 zł, aż po skierowanie do Sądu wniosku o ukaranie. Decyzja o wyborze środka zależy wyłącznie od interweniującego funkcjonariusza, ale z pewnością wpływa na rodzaj kary ma zachowanie się osoby palącej odpady oraz czy wcześniej były w stosunku do niej podobne zgłoszenia.

CPE: Jakie uprawnienia ma Straż Miejska wobec właściciela gospodarstwa domowego podejrzanego o spalanie odpadów w piecu przydomowym?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

Uciążliwy, duszący dym z komina to typowe interwencje dla sezonu jesienno zimowego, zgłaszane do straży miejskich. Można je podzielić ze względu na własność źródła emisji dymów, na obiekty prowadzące działalność gospodarczą oraz na prywatne nieruchomości mieszkalne. W przypadku nieruchomości, w których prowadzona jest zarejestrowana działalność gospodarcza a istnieje podejrzenie spalania odpadów związanych z prowadzeniem tej działalności, informację taką strażnik przekazuje do WOŚ UMP, który prowadzi dalsze postępowanie z zakresu gospodarki odpadami produkcyjnymi. W takich przypadkach czynności kontrolne strażnika ograniczają się do sprawdzenia wykonywania obowiązków z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – sprawdza czy są pojemniki do gromadzenia odpadów stałych, a także aktualną umowę i rachunki za ich wywóz. Szerszy zakres czynności kontrolnych strażnik wykonuje na terenie nieruchomości mieszkalnych. Wspólnie z osobą zarządzającą budynkiem strażnik udaje się do pomieszczenia, w którym gromadzony jest opał i znajduje się piec do jego spalania. Na podstawie oświadczenia zarządzającego oraz własnych obserwacji, funkcjonariusz powinien stwierdzić czy spalany w piecu materiał nie jest zabroniony. W przypadku wątpliwości, zarówno dotyczących spalanego opału jak i określenia mocy grzewczej pieca, strażnik telefonicznie kontaktuje się z dyżurującym pracownikiem ochrony środowiska, a w szczególnych przypadkach przeprowadza ponowną kontrolę z jego udziałem. Do wejścia na teren prywatnej nieruchomości i prowadzenia określonych czynności kontrolnych, strażnicy posiadają imienne upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta (podstawa prawna upoważnień: art.379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 r. z późn. zm.).

CPE: W jaki sposób mieszkańcy Poznania mogą zgłaszać podejrzenie o spalanie odpadów?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

Z analizy zgłaszanych do straży interwencji z zakresu uciążliwości powodowanych dymem z komina wynika, że w zdecydowanej większości dotyczą one domów jednorodzinnych oraz zakładów pracy. Określenie przez osobę zgłaszającą dokładnego adresu niejednokrotnie warunkuje szybkie podjęcie interwencji. Zdarza się, że zgłoszenie dotyczy całego osiedla domków jednorodzinnych. Rozchodzący się w powietrzu dym jest niekiedy wyczuwalny z dala od jego źródła, a to czasami uniemożliwia dotarcie do osoby odpowiedzialnej. Z podobnymi sytuacjami mamy do czynienia w centrum miasta o zwartej zabudowie wielorodzinnej. Najczęściej są to czteropiętrowe kamienice a każde z mieszkań posiada wydzielony przewód kominowy, którym odprowadzane są spaliny z pieca grzewczego.  W takich przypadkach dotarcie do spalającego odpady jest bardzo trudne, żeby nie powiedzieć, że niemożliwe. Problem jest poważny, bo najczęściej w przydomowych piecach spalane są opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania foliowe, wyroby z gumy a także drewno pokryte farbami lub elementy mebli tapicerowanych, tak więc zalecane formy kontaktu z dyżurnym straży miejskiej to telefonicznie (986) lub mailowo poprzez formularz zgłoszeniowy z naszej strony internetowej funkcjonujący w systemie on-line, ale niezależnie od sposobu najważniejszy jest dokładny adres.

CPE: Czy często Straż Miejska otrzymuje powiadomienia dotyczące spalania odpadów w piecach przydomowych?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

W ubiegłym roku strażnicy przeprowadzili 264 interwencje dotyczące nielegalnego spalania odpadów. W grupie tej są zgłoszenia dotyczące zarówno spalania odpadów w ogniskach jak i w piecach. Nie prowadzimy tutaj tak szczegółowej statystyki. Z naszych obserwacji wynika, że problem spalania odpadów w piecach gospodarstw domowych występuje w okresie jesiennym i wczesną wiosną. W tym czasie do ogrzania pomieszczeń mieszkalnych wystarczy nawet niewielka ilość palnych materiałów. Natomiast w okresie zimowym, kiedy to temperatura powietrza spada poniżej zera, ilość opału potrzebna do całodziennego ogrzania pomieszczeń jest tak duża, że nawet gromadząc wszelkie palne odpady pozyskane z życia nawet 4 osób, nie są w stanie zapewnić minimalnego komfortu cieplnego.

CPE: Jaka jest świadomość mieszkańców na temat problemu?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

Trudno to ocenić. Sądzę, że obecnie każde dziecko na poziomie szkoły podstawowej doskonale wie, czego nie wolno spalać w piecach. Gorzej jest z odpadami roślinnymi i zakazem ich spalania w ogniskach. To jest nowe uregulowanie obowiązujące na terenie naszego miasta i wiąże się z uruchomieniem kompostowni i wprowadzeniem systemu selektywnej segregacji odpadów, w tym pochodzenia roślinnego. Interweniujący strażnicy spotykają się ze zdziwieniem mieszkańców….przecież liście zawsze były palone!  Na tym polu, pod względem świadomości mieszkańców, jest jeszcze dużo do zrobienia.

CPE: Czy ważna jest edukacja społeczności na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

Bez właściwej edukacji, problem zanieczyszczania środowiska a tym samym nas samych,  będzie zawsze aktualny. Wpływ na to mają uwarunkowania, o których mówiłem wcześniej (ograniczone możliwości służb interweniujących w dotarciu do konkretnego mieszkania), ale także nie bez znaczenia jest strona materialna – wysoka cena opału np. gazu ziemnego powoduje, że ludzie niekiedy są zmuszeni do szukania innych, alternatywnych źródeł ciepła. Jeżeli taką alternatywą są odpady to mamy problem.

CPE: Jakie akcje edukacyjne prowadzi Straż Miejska skierowane dla dzieci?

Pan Przemysła Piwecki Rzecznik prasowy SM:

Jeżeli chodzi o Straż Miejską Miasta w Poznaniu od wielu lat działają strażnicy szkolni. To 50 strażników, których podstawowym zadaniem jest praca na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów poznańskich szkół a także informowanie ich o występujących zagrożeniach. Realizacja tego zadania obejmuje między innymi spotkania z uczniami w ramach lekcji wychowawczych, wspólnie z pedagogami angażujemy się w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie spotkań z mieszkańcami obsługujemy punkt informacyjny a także od 5 lat organizujemy Eko-Rajd Drogami Rowerowymi Poznania. Ta ostatnia inicjatywa to połączenie turystyki rowerowej w mieście z ochroną środowiska i ma charakter akcyjności. Pozostałe inicjatywy strażników szkolnych są działaniami planowanymi prowadzonymi systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.   W ramach współpracy z Strażą Miejską i Radą Osiedla Świerczewo CPE organizuje spotkanie z mieszkańcami Poznania zainteresowanymi problemem spalania odpadów w piecach przydomowych 7 listopada 2012 roku godzina 17, w szkole podstawowej nr 79, na ul. Jesionowej 14. Również w czasie wystawy prac konkursowych 11 listopada, w trakcie  obchodów święta ulicy Św. Marcin będzie możliwość porozmawiania na temat problemu z członkami CPE oraz przedstawicielem Straży Miejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Connect with Facebook